หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง
โครงการฝ่ายวิชาการ
โครงการเข้าค่ายดนตรีไทยอยู่ระหว่างดำเนินการ


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
   ประกาศฝ่ายวิชาการ
 

      โรงเรียนขอต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุกคน ที่เข้ามาเรียนในปีการศึกษา 2551 นี้

  สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ 038515941
ข่าว/ความรู้
 

      ห้องสนทนาออนไลน์ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ. เชิญชวนทดลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (เชิญ)

      

อริยสาวกไม่เสพปากทางแห่งความเสื่อมทรัพย์  6  อย่าง(อบายมุข 6)  คือ  1. เป็นนักเลงสุรา  2. เที่ยวกลางคืน  3. เที่ยวดูการเล่น  4.  เล่นการพนัน   5. คบคนชั่วเป็นมิตร  6. เกียจคร้าน   รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ร่วมกันต้านยาเสพติด
fแนวคิดการบริหารงานวิชาการ

         งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอำนาจในการบริหารจัดการ ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดำเนินการได้อย่างอิสระ คล่องตัวและรวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ     

                   :  ผู้เรียน สำคัญที่สุด  :

 วัตถุประสงค์
 

         เพื่อให้การบริหารวิชาการได้อย่างอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น

                      เพื่อให้การบริหารวิชาการและการจัดการศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินภายนอก

      เพื่อให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองความต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

        เพื่อให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กรและสถาบันอื่น ๆ อย่างกว้างขวาง               

         
 
งานปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   ปีการศึกษา  2550

 

นักเรียน ม. 6 ที่จะจบการศึกษามอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน
 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรช่วงชั้นที่ 4 มุ้งเน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ โดยมี สาระพื้นฐาน 360 ชั่วโมง สาระเพิ่มเติม 380 ชั่วโมง

เวลาเรียน(ชั่วโมง)(แกนกลาง/ท้องถิ่น)

สาระการเรียนรู้

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

  มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม สาระพื้นฐาน สาระเพิ่มเติม
1. ภาษาไทย 40 (28/12)   40 (28/12)   40 (28/12)   40 (28/12)   40 (28/12)   40 (28/12)  
2.คณิตศาสตร์ 40 (30/10) 60 40 (30/10) 60 40 (30/10) 60 40 (30/10) 60 40 (30/10) 60 40 (30/10) 60
3.วิทยาศาสตร์ 40 180 40 180 40 180 40 180 40 180 40 180
4.สังคมศึกษา 40 (28/12) 40 40 (28/12) 40 40 (28/12) 40 40 (28/12) 40 40 (28/12) 40 40 (28/12) 40
5.สุขศึกษาและพลศึกษา 40   40   40   40   40   40  
6. ศิลปศึกษา 20 (14/16)   20 (14/16)   20 (14/16)   20 (14/16)   20 (14/16)   20 (14/16)  
7.การงานพื้นฐานอาชีพ 40 (28/12) 20 40 (28/12) 20 40 (28/12) 20 40 (28/12) 20 40 (28/12) 20 40 (28/12) 20
8. ภาษาต่างประเทศ 60 (48/12) 40 60 (48/12) 40 60 (48/12) 40 60 (48/12) 40 60 (48/12) 40 60 (48/12) 40
                 รวม 320 340 320 340 320 340 320 340 320 340 320 340
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
รวมทั้งหมด 360 380 360 380 360 380 360 380 360 380 360 380
  งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้

     แนวทางการปฏิบัติงาน

    ๑.   ส่งเสริมให้ครูทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

     ๒.   ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียน ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง และการปฏิบัติการจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง การผสมผสานความรู้ต่างๆให้สมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม ทั้งนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

     ๓.   จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่างๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่นๆตามเหมะสม

     ๔.   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

 ตารางสอนปีการศึกษา 1/2551

 ตารางปฏิบัติหน้าที่สอน ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2551

วัน

ระดับชั้น ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 4   ชั่วโมง 5 ชั่วโมง6 ชั่วโมง7 ชั่วโมง8
   จันทร์

 

ม.4/1 41101 ว40241   ค41101

พ41102

  ประชาธิปไตย
ม.5/1 ค42101 ท42101 ว40243 พ42101

นน

ม.5/2 ท42101 ว40223 ศ42103 ว40243
ม.6/1 อ43101 ว40205 พ43101 ง43101
ม.6/2 ว40205 อ43101 ว40225 ชมรม
อังคาร ม.4/1 ว40201 อ41201 ว40221 พ41101 ทดสอบสมรรถภาพ
ม.5/1 ส42101 ง40141 อ42201 ค42201
ม.5/2 อ42201 ชมรม พ42101 ง40141 ชมรม
ม.6/1 ว40225 ศ43101 ค43201 ชมรม นน
ม.6/2 ค43101 ง43101 พ43101 ค43201 นน
พุธ ม.4/1 ส41101 ท41101 ว40241 ว41101 ว40201 สืบสานวัฒนธรรมไทย
ม.5/1 ชมรม ว42101 อ42101 ว40223
ม.5/2 ค42101 ว40203 ส42101 ค42201
ม.6/1 ว40205 ค43201 ว40205 ท43101
ม.6/2 ท43101 ว40245 ค43201 อ43101
พฤหัสบดี ม.4/1 อ41101 ค41201 ว40221 ศ41101 นน กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ
ม.5/1 ส40203,13 ว40203 ว40243 ศ42101
ม.5/2 ส40203,13 ว42101 อ42101 ว40243
ม.6/1 ว43101 ส40205,15

ว40225

ค43101
ม.6/2 ว43101 ส40205,15 ว40205 ส43101
ศุกร์ ม.4/1 ส40201,11 ชมรม ค41201 ง41101 สวดมนต์ พบครูที่ปรึกษา
ม.5/1 อ42101 ว40223 พ42101 ว40203 ค42201
ม.5/2 ค42201 อ42101 ว40223 พ42101 ว40203 นน
ม.6/1 ส43101 อ43201 ว40245 อ43101 พ43101
ม.6/2 อ43201 ศ43101 ว40245 ว40225 พ43101 ชมรม
  ครูปฏิบัติหน้าที่สอน
 
นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม
ปฏิบัติการสอนกิจกรรมชุมนุม

 

 
นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์สาระพื้นฐานและเพิ่มเติม(ฟิสิกส์) ม.4-6  พื้นฐานอาชีพคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ม.6   ลูกเสือวิสามัญ       
 
นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย พุทธศาสนา  ศิลปศึกษา ม. 4- 6
 
นางสาวลำแพน  คำเฉียง
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์สาระพื้นฐานและเพิ่มเติม(ชีววิทยา) ม.4-6   วิชาการงานพื้นฐานอาชีพ ม. 4- 6
 
นางสาววาสนา   นุ้ยแก้ว
ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานและเพิ่มเติม ม. 4- 6

 

 
นางสีนวล  ชมยงค์
ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์สาระพื้นฐานและเพิ่มเติม(เคมี) ม.4-6 อิสลามศึกษา
 นางสาวพัชรี รัตนะแพร
 

ปฏิบัติการสอนวิชาสังคมศึกษา ม.4-6 สุขศึกษา พลศึกษา ม.4-6

 นางภัทรนิษฐุ์ สิงห์พรม
  ปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.4-6
  บุคลากรฝ่ายบริหารวิชาการ
 
นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย
ครู ครู คศ.2  หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ
 
  นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว
ครู คศ.2 หัวหน้างานทะเบียนวัดผล และเทียบโอนหลักสูตร
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ
 นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม
   

 

 นายยงยุทธ  แสงทอง
 

 

 
 นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย
   

 

 นายเสนาะ  ขันธ์สุวรรณ์
 

 

 
 นางสีนวล  ชมยงค์
   

 

 นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
 

 

 
 นางสาวลำแพน  คำเฉียง
   

 

 นางสาวลำแพน  คำเฉียง
   

 

 นางสาวลำแพน  คำเฉียง
   

 

 นางสาวลำแพน  คำเฉียง
   

 

 

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย  ทีมงาน ต.อ.ป   triempreng@yahoo.com

 

นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
 

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสันสีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com