หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง
โครงการฝ่ายบริหารบุคคล
 


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
แนวคิดฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

         การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุ้งเน้นการเป็นอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ้งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุ้งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน  

 วัตถุประสงค์

 

๑. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้

๒. เพื่อให้ด้านผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ

 ๓.เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

ขอบข่าย/ภารกิจ

  ๑. การจัดทำและเสนอของบประมาณ

๑.๑ การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

๑.๒ การจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

๑.๓ การวิเคราะห์ความเหมาะสมการของบประมาณ

๒. การจัดสรรงบประมาณ

๒.๑ การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา

๒.๒ การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ

๒.๓ การโอนงบประมาณ

๓. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ รายการผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๓.๑ การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๓.๒ การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

๔. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

๔.๑ การจัดการทรัพยากร

๔.๒ การระดมทรัพยากร

๔.๓ การจัดหารายได้และผลประโยชน์

๔.๔ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

๔.๕ กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

๕.การบริหารการเงิน

๕.๑ การเบิกเงินจากคลัง

๕.๒ การรับเงิน

๕.๓ การเก็บรักษาเงิน

๕.๔ การจ่ายเงิน

๕.๕ การนำส่งเงิน

๕.๖ การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

๖. การบริหารบัญชี

๖.๑ การจัดทำบัญชีการเงิน

๖.๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน

๖.๓ การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน

๗. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

๗.๑ การจัดทำระบบบานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

๗.๒ การจัดหาพัสดุ

๗.๓ การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

๗.๔ การควบคุมดูแล บำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ

  บุคลากรฝ่ายบริหารงบประมาณ
 
นายไววิทย์   นาถ้ำพลอย
ครู คศ.2  ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้บริหารบุคคล

หัวหน้างานจัดทำและเสนอของบประมาณ

งานตรวจสอบติดตาม ประเมินผล

 
 นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
ครู คศ.2  หัวหน้างานบริหารการเงิน

หัวหน้างานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

 
นายไววิทย์   นาถ้ำพลอย
ครู คศ.2 ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานบริหารบัญชี
 
 นางสีนวล  ชมยงค์ 
ครู คศ.2  เจ้าหน้าที่พัสดุ
  คณะกรรมการบริหารงบประมาณ
 นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม    ประธานกรรมการ
 

 

 นายยงยุทธ  แสงทอง     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย  กรรมการ
 

 

 นายเสนาะ  ขันธ์สุวรรณ์     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางสีนวล  ชมยงค์        กรรมการ
 

 

 นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว    กรรมการ
 
 นางสาวลำแพน  คำเฉียง   กรรมการ
 

 

 นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย  กรรมการ&เลขานุการ
 
 

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย  ทีมงาน ต.อ.ป   triempreng@yahoo.com

ผู้ช่วยผู้บริหาร

 

นายไววิทย์   นาถ้ำพลอย
 

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ปฏิทินปฏิบัติงาน