หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง
โครงการฝ่ายบริหารบุคคล
 


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
 แนวคิดฝ่ายบริหารทั่วไป

        การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงานอื่นๆบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอำนวยการ ความสะดวกต่างๆในการให้การบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

 วัตถุประสงค์

       ๑. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        ๒. เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่งจะก่อให้เกิด ความรู้ ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา   

 ขอบข่ายและภาระกิจ

      

       ๑. การดำเนินงานธุรการ

       ๒. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

       ๓. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

       ๔. การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา

       ๕. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

        ๖. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

       ๗. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป

       ๘. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

       ๙. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน

      ๑๐. การรับนักเรียน

      ๑๑. การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย

      ๑๒. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

      ๑๓. การส่งเสริมงานกิจกรรมนักเรียน

      ๑๔. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา

      ๑๕. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      ๑๖. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

      ๑๗. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน

      ๑๘. งานบริการสาธารณะ

      ๑๙. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในหน่วยงานอื่น

    

  บุคลากรฝ่ายบริหารทั่วไป
 
นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย
 
 
 นางสีนวล  ชมยงค์
 
 
นายไววิทย์   นาถ้ำพลอย
 
 
 นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว
 
 
นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
 
 
   
  คณะกรรมการบริหารทั่วไป
 นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม    ประธานกรรมการ
 

 

 นายยงยุทธ  แสงทอง     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย  กรรมการ
 

 

 นายเสนาะ  ขันธ์สุวรรณ์     ที่ปรึกษา
 

 

 
 นางสีนวล  ชมยงค์        กรรมการ
 

 

 นางสาววาสนา  นุ้ยแก้ว    กรรมการ
 
 นางสาวลำแพน  คำเฉียง   กรรมการ
 

 

 นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย  กรรมการ&เลขานุการ
 
 

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย  ทีมงานต.อ.ป   triempreng@yahoo.com

ผู้ช่วยผู้บริหาร

 

นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
 

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

ปฏิทินปฏิบัติงาน