หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง
อาคารเรียน


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
                 บุคคลสำคัญของโรงเรียน
พระครูศรีวรพินิจ(ยุ้ย อินทสโร)
พระครูศรีวรพินิจ (ยุ้ย  อินทโร)  ชาตกาล ณ วันอาทิตย์ ขึ้น  6  ค่ำ เดือน  5  ปีชวด ตรงกับวันที่  28  มีนาคม พ.ศ. 2531
พระวิสุทธาธิบดี(ไสว ฐิตวีโร)
เจ้าคุณพระวิสุทธาธิบดี(ไสว ฐิตวีโร) นามเดิมไสว วีรธรรมานุศาสตร์ ชาตะวันพุธที่  21 กรกฎาคม 2452  ตรงกับวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีกุน ;
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง
วัดเปร็งราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่เลขที่  35  บ้านคลองเปร็ง ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ  
พระครูพิศาลสมุทรคุณ
ท่านเจ้าคุณอุดมคุณาภรณ์ ฉายาอุตตโร นามเดิมนายหวาน ตั่นเนี้ย ชาตะวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2456 
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เป็นโรงเรียนที่เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อปีการศึกษา   2538     ตั้งอยู่บนที่ธรณีสงฆ์ของวัดเปร็งราษฎร์บำรุง  ตามโฉนดเลขที่   5212  จำนวนเนื้อที่   54ไร่  ตำบลคลองเปร็ง  อำเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียน เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2537 โดยเปลี่ยนมาจาก  ชื่อ  “ โรงเรียนเทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)  “   ซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่   15   กรกฎาคม   2537  ( ซึ่งในขณะนั้น  นายสัมพันธ์   ทองสมัคร   ดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยเหตุผลตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คือ

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นควรขยายโอกาสทางการศึกษาระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้น  ประกอบกับวาระที่ นายโกวิท  วรพิพัฒน์  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคม  พ..  2537  นี้    เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ  นายโกวิท   วรพิพัฒน์   ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่วงการศึกษาไทยทุกระดับ  ตั้งแต่ประถมศึกษา มัธยมศึกษา  และ การศึกษาผู้ใหญ่  ตลอดจนพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  ทำให้การศึกษาของชาติพัฒนาก้าวหน้ายิ่งขึ้น   กระทรวงศึกษาธิการเห็นสมควรจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อเป็นเกียรติแก่ นายโกวิท  วรพิพัฒน์  ด้วย… “     

            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา แต่ในอดีต กรมสามัญศึกษาได้จัดให้เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง กลุ่มที่  9 เป็นโรงเรียนอยู่ในโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล   ซึ่งโดยตามหลักการและเหตุผลของกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จัดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น เพื่อให้รับกับการขยายโอกาสในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยให้จัดตั้งโรงเรียนที่มีเฉพาะมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นในทุกจังหวัด  และโดยเฉพาะเพื่อให้โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากในโรงเรียนกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีคุณภาพ สามารถรับนักเรียนที่จบจากชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนของรัฐและเอกชน เข้าเรียนต่อได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

          เมื่อวันพุธที่  24  สิงหาคม  พ..  2537  เป็นวันที่กรมสามัญศึกษาได้กำหนดให้  เป็นวันประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเรียนโดย   ฯพณฯ นายอดิศร  เพียงเกษ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ และในเวลาเดียวกัน กรมสามัญศึกษา ได้มอบหมายให้โรงเรียนเทพศิรินทร์ โดยนายณรงค์   กาญจนานนท์     ผู้อำนวยการ เป็นผู้รับผิดชอบ  ดูแลการดำเนินกิจกรรมการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  จนกว่าจะมีอาคารเรียนพร้อมให้ใช้เรียนได้    โรงเรียนเทพศิรินทร์จึงได้มอบหมายให้ นายสมยศ  ภูริภัสสรกุล ตำแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ เป็นผู้ประสานงาน  ดูแลและรับผิดชอบในการดำเนินการต่าง  ๆ    ทั้งหมด   และได้รับการแต่งตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน และครูใหญ่ ในที่สุด  โดยอาศัยเรียนที่วัดเปร็งราษฎร์บำรุง  ต.เปร็ง  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ  เป็นเวลา  ปี

                  สภาพปัจจุบัน
 

ปัจจุบัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  1   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฯ    จังหวัดฉะเชิงเทรา    บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ ตามโฉนดเลขที่  5212  จำนวน  54  ไร่  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเปร็งราษฎร์บำรุง  ต.เปร็ง  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ   โดยกรมสามัญศึกษา ได้ทำสัญญาเช่าเพื่อการจัดตั้งเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่วันที่  ตุลาคม  2537  กำหนดเวลา  30  ปี  เสียค่าเช่าปีละ 10,000 บาท

อักษรย่อชื่อโรงเรียน                  :   ...

ตราและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน

เป็นรูปมงกุฎตั้งอยู่บนตัวอักษรย่อ ต... ซึ่งอยู่ในวงกลม และ วงกลมมีแถบผ้ารองรับบนแถบผ้ามีตัวอักษร “ วิสุทธาธิบดี  “    และยอดของมงกุฎมีรัศมี   จำนวน  17   แฉก เปล่งประกายล้อมอยู่โดยรอบ

 ความหมาย

       มงกุฎ                 หมายถึง     ความสูงสุด ความยอดเยี่ยม

       อักษรย่อ      ต. หมายถึง   เตรียมอุดมศึกษา

                            หมายถึง    -วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

                                                  -ตำบลเปร็ง   อำเภอบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ                                                   -ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วิสุทธาธิบดี   หมายถึง   เจ้าคุณวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตร   ผู้อุปถัมภ์ วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

สีประจำโรงเรียน         

        สีเขียว    เป็นสีผสมระหว่างสีน้ำเงิน และสีเหลือง โดยความหมายแล้ว สีน้ำเงินเป็น      สัญญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ และสีเหลืองเป็นสัญญลักษณ์แทนการยึดหมั่นในหลักธรรมของศาสนา

        สีเหลือง   หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9   ซึ่งโรงเรียนได้ก่อกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่าน

คำขวัญ
     สร้างคนให้เป็นคนดี  มีความรู้  ฉลาด  เพื่อสนองคุณชาติ ศาสน์   กษัตริย์
          

คติพจน์โรงเรียน

                              วินัยสร้างคุณภาพ

ต้นไม้ และดอกไม้ประจำโรงเรียน
    
     ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :   ต้นราชพฤกษ์
     ดอกไม้ประจำโรงเรียน    :   ดอกดาวเรือง
 
สีประจำโรงเรียน
    
                             
เขียว - เหลือง
   

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย ทีมงาน  ตอป.   triempreng@yahoo.com

ก่อตั้งเพื่อเป็นเกียรติแด่


ดร.โกวิท วรพิพัฒน์
อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com

แจ้งข่าวจากทางราชการ
พวงเพชร  ขรรณ์สุวรรณ์
โครงการเรียนดีแต่ยากจนในชนบท ม.ธรรมศาสตร์