สมาชิก  

   

      

 

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

เดิมชื่อโรงเรียนเทพศิรินทร์เปร็งวิสุทธาธิบดีมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  พศ 2537  ด้วยเหตุผล คือ ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้มากขึ้นและเพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นการระลึกถึง คุณความดีของนายโกวิท วรพิพัฒน์
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        ปัจจุบัน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี  ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่  1   ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมืองฯ    จังหวัดฉะเชิงเทรา    บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ ตามโฉนดเลขที่  5212  จำนวน  54  ไร่  ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดเปร็งราษฎร์บำรุง  ต.เปร็ง  อ.บางบ่อ  จ.สมุทรปราการ   โดยกรมสามัญศึกษา ได้ทำสัญญาเช่าเพื่อการจัดตั้งเป็นสถานศึกษามาตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2537  กำหนดเวลา  30  ปี 
เสียค่าเช่าปีละ 10,000 บาท

อักษรย่อชื่อโรงเรียน  :   ต.อ.ป.

ตราและสัญญาลักษณ์ประจำโรงเรียน

  เป็นรูปมงกุฎตั้งอยู่บนตัวอักษรย่อ ต.อ.ป. ซึ่งอยู่ในวงกลม และ วงกลมมีแถบผ้ารองรับบนแถบผ้ามีตัวอักษร “ วิสุทธาธิบดี  “    และยอดของมงกุฎมีรัศมี   จำนวน  17   แฉก เปล่งประกายล้อมอยู่โดยรอบ

ความหมาย

       มงกุฎ                  หมายถึง     ความสูงสุด ความยอดเยี่ยม

       อักษรย่อ      ต.อ.  หมายถึง     เตรียมอุดมศึกษา

                            ป.  หมายถึง     วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

                                                  -ตำบลเปร็ง   อำเภอบางบ่อ   จังหวัดสมุทรปราการ                                                   -ตำบลคลองเปรง  อำเภอเมือง   จังหวัดฉะเชิงเทรา

       วิสุทธาธิบดี   หมายถึง   เจ้าคุณวิสุทธาธิบดี อดีตเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรผู้อุปถัมภ์วัดเปร็งราษฎร์บำรุง

สีประจำโรงเรียน         

        สีเขียว     เป็นสีผสมระหว่างสีน้ำเงิน และสีเหลือง โดยความหมายแล้ว
                      สีน้ำเงินเป็นสัญญลักษณ์แทนพระมหากษัตริย์ และสีเหลืองเป็นสัญญลักษณ์
                      แทนการยึดหมั่นในหลักธรรมของศาสนา

        สีเหลือง   เป็นสัญลักษณ์แห่งการแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
                      รัชกาลที่  9   ซึ่งโรงเรียนได้ก่อกำเนิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่าน

คติพจน์โรงเรียน

วินัยสร้างคุณภาพ

คำขวัญ

สร้างคนให้เป็นคนดี  มีความรู้  ฉลาด  เพื่อสนองคุณชาติ ศาสน์   กษัตริย์

ต้นไม้ และดอกไม้ประจำโรงเรียน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน      :   ต้นราชพฤกษ์

ดอกไม้ประจำโรงเรียน    :   ดอกดาวเรือง