สมาชิก  

   

นายสุชาติ คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
 

 


นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นางสาววาสนา นุ้ยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางพเยาว์ คงมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางสาวลำแพน คำเฉียง
ครู ชำนาญการ

 


นางสีนวล ชมยงค์
ครู ชำนาญการ
 

 


นางสาวกุสุมา น้อยอุดม
ครู
 

 

 
นางสาวเกศศิรินทร์ ณะเสน
ครู

 


นางสาวจินดารัตน์ ม่วงศรี
ครู
 

 


นางสาวกันยารัตน์ มานะประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย
 

 


นายเฉลิมวุฒิ ครองสกุล
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวธนารีย์ พัฒนเอกวงศ์
ครูผู้ช่วย
 

 


นายเกียรติชัย โพธิสม
ครูผู้ช่วย
 

 


นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง
ครู

 


นางสาวหงษ์วดี โสมา
ครูผู้ช่วย
 

 


นายโชติวัตร ศิริโวหาร
ครูผู้ช่วย
 

 


นายตันติวัฒน์ ตี๊กิ๊ม
พนักงานบริการ

 


นางสาวศุภาวรรณ จันทะมูล
ครู (พนักงานงานราชการ)
 

 


นางสาวพรนภา อินหลี
ครู (พนักงานงานราชการ)
 

 


นางสาวณภัชษร มูลิกิจมณี
ครู (อัตราจ้าง)

 


นายมลชัย ประไพรัตน์
ยาม