สมาชิก  

   

นายสุชาติ คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชำนาญการพิเศษ
 

 


นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางกรรณิการ์ นาถ้ำพลอย
ครู ชำนาญการพิเศษ

 


นางสาววาสนา นุ้ยแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางพเยาว์ คงมินทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 


นางสาวลำแพน คำเฉียง
ครู ชำนาญการ

 


นางสีนวล ชมยงค์
ครู ชำนาญการ
 

 


นางสาวกุสุมา น้อยอุดม
ครูผู้ช่วย
 

 


นางสาวกันยารัตน์ มานะประดิษฐ์
ครูผู้ช่วย

 


นายเฉลิมวุฒิ ครองสกุล
ครูผู้ช่วย
 

 


นางสาวธนารีย์ พัฒนเอกวงศ์
ครูผู้ช่วย
 

 


นายเกียรติชัย โพธิสม
ครูผู้ช่วย

 


นางวลัยลักษณ์ มัดทะปะนัง
ครูผู้ช่วย
 

 


นางสาวเกศศรินทร์ ณะเสน
ครูผู้ช่วย
 

 


นางสาวจินดารัตน์ ม่วงศรี
ครูผู้ช่วย

 


นางสาวหงษ์วดี โสมา
ครูผู้ช่วย
 

 


นายโชติวัตร ศิริโวหาร
ครูผู้ช่วย
 

 


นายอรรถพล เจริญทรัพย์มณี
ครูธุรการ

 


นางสาวการดา พาหา
ครู (พนักงานงานราชการ)
 

 


นางสาวพรนภา อินหลี
ครู (พนักงานงานราชการ)
 

 

 
นางสาวสุนทรี มั่นจิตร์
ครู (อัตราจ้าง)

 

 
 

 


นายมลชัย ประไพรัตน์
ยาม
 

 


นายตันติวัฒน์ ตี๊กิ๊ม
พนักงานบริการ