โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมงานก่อสร้างโรงอาหาร อาคารหอประชุม
โดยมีรายละเอีอดตามที่แนบ

เอกสาร1

เอกสาร2

เอกสาร3

เอกสาร4

เอกสาร5

เอกสาร6

เอกสาร7

เอกสาร8

ป1

ป2