โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อสร้างอาหารเรียน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสาร