โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล./๕๙ - ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๖๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนสามพันบาทถ้วน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ