แหล่งเรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

 

ออมเพื่อชีวิต

 

ฉลาดซื้อ ฉลาดใช้

 

พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 

มหัศจรรย์ผลไม้ในท้องถิ่น

 

ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 

รักษ์โลก