ชิ้นงานเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี

 

บอร์ดโครงการในพระราชดำริ

หนังสือเล่มเล็ก

สมุดรายรับรายจ่าย

กระเป๋าผ้า

 ออกแบบบ้านเศรษฐกิจพอเพียง