แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนที่ให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง

 

กระชังเลี้ยงกบ

 

 

ตุ๊กตาดูดกลิ่น