หน้าหลัก รร.
นวัตกรรมนักเรียน
ภาพกิจกรรม
chatroom
webboard

สมุดเยี่ยม

ตรวจผลการเรียน
ผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :

เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าประสงค์
การบริหารงานนิติบุคคล
บริหารวิชาการ
บริหารงบประมาณ
บริหารบุคคล
บริหารทั่วไป
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงศึกษาธิการ
เวบไซต์ฉะเชิงเทรา
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพท.ฉะเชิงเทรา เขต 2
สหกรณ์ครูกรมสามัญ
สหกรณ์ครูฉะเชิงเทรา
อบต.คลองเปรง


เริ่ม 1 มีนาคม 2547
AIU University
     วิสัยทัศน์
      

 เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษามุ่งเน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามแนวทางปฏิรูปการกษา นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน มีจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับสูงได้

   เป้าหมาย
 

         

      ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่ใกล้บ้านที่จัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถเรียนต่อในระดับสูงและประกอบอาชีพได้

      พันธกิจ
 

1. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้หลากหลายและกว้างขวาง มีสถานที่เพียงพอสำหรับการบริการทางการศึกษา และจัดการศึกษาโดยคำนึงถึงสภาพจริง

2. พัฒนาการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเน้นพัฒนาสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการเรียนรู้ สื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

         พันธกิจ
 

 

3. พัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและการมีส่วนร่วม ให้สามารถบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและหน่วยเหนือ

4. พัฒนาระบบประกันการศึกษาให้เป็นส่วนสำคัญในการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและรองรับการประเมินจากภายนอก

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
นายพูลสวัสดิ์  รัตนมงคลกุล  ประธานกรรมการฯ
   

 

นายเสนาะ  ขันธ์สุวรรณ์   กรรมการ
   

 

นางสีนวล  ชมยงค์  กรรมการ
 

 

นางนิตยา  กูวันโซ๊ะ   กรรมการ
   

 

นายอำนาจ  น้อยใจบุญ
   

 

นางสาวอังคนา  คำขวา  กรรมการ
   

 

นายหะรุณ  วันขวัญ   กรรมการ
 

 

 

 

นายวิโรจน์  คงเอี่ยม  กรรมการ
   
นายสุชาติ  คงเจริญ  กรรมการและเลขานุการ
 

 

 
   

 

เว็บไซต์นี้จะแสดงผลได้ดีที่ความละเอียด 1024 x 768 Pixel ขนาดตัวอักษร Medium 
โหมดการแสดงผลของสี 32 Bit True Color ขึ้นไป 

พัฒนาเพื่อการศึกษาโดย ทีมงาน ต.อ.ป และ นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย  ที่ปรึกษา  triempreng@yahoo.com

ประธานกรรมการ

 

นางพรปวีณ์  พูลเฉลิม
 

เวบไซต์นี้ควรปรับปรุงในเรื่องใด

สีสัน
เนื้อหาหลัก
ลูกเล่นเพิ่มเติม
ข้อมูลในแต่ละเนื้อหา

ผลการ Vote
Power by Thaimisc.com